Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka

Urząd Gminy Nowinka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka.

Data publikacji strony internetowej: 2005-07-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • Oświadczenia majątkowe pracowników i radnych nie są dostępne.
 • Petycje składane przed 1 stycznia 2022 r. nie są dostępne.
 • Część dokumentów w sekcji Ogłoszenia, dostarczona przez podmioty zewnętrzne, nie jest dostepna. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. 

 

Wyłączenia:

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Surażyński, adres poczty elektronicznej leszek.surazynski@gminanowinka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 80 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Wójt Gminy Nowinka

Adres organu odwoławczego:

Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@gminanowinka.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 641 95 20

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze główne od drogi wojewódzkiej nr 662, drugie wejście z tyłu budynku od strony parkingu. Dla klientów przeznaczone jest wejście pierwsze. Do tego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Do wejścia z tyłu budynku prowadzą tylko schody. 
 2. Przy głównym wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia wezwanie pracownika.
 3. Budynek składa się z dwóch pięter, tj. parteru i pierwszego piętra. W budynku urzędu nie ma windy.
 4. Na obu piętrach budynku znajdują się plany tyflograficzne z opisem poszczególnych pomieszczeń w języku Braile'a.
 5. Wszystkie pomieszczenia budynku są oznakowane tabliczkami z opisem w języku Braile'a
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku urzędu na obu piętrach znajdują się pętle indukcyjne.
 8. W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.
 9. W budynku urzędu nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
 10. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 11. W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym złożeniu wniosku.