pp7

ZARZĄDZENIE NR 16/07
 
 
Wójta Gminy Nowinka
 
                                                                                                z dnia 21 maja 2007 roku
 
 
 

              Na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Nowinka zarządza , co następuje:

 
 

§.1.Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2006 rok.

a)       wykonanie budżetu gminy w 2006 roku;

-          dochody budżetowe – 5.983.939,59 zł

-          wydatki budżetowe - 7.342.373,98 zł

- w tym wydatki inwestycyjne – 2.187.556,74 zł

-          deficyt budżetowy na dzień 31.12.2006 r – 1.358.434,39 zł

-          przychody budżetowe - 1.749.149,43 zł

-          rozchody budżetowe    -    611.234,00 zł

b)      kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006 – nie wystąpiła

c)       kwoty dotacji:

-          otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiły

-          udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego - 42.344,76 zł w tym: 12.344,76 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i 30.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Augustowie.

d)       Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

W 2006 roku była udzielona gwarancja bankowa w celu zabezpieczenia zaciągniętych kredytów bankowych w PKO Bank Polski S.A. w Suwałkach

e)       Dług publiczny:

Na dzień 31.12 2006 rok dług publiczny wynosił 2.360.383,43 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

            d) Pomoc publiczna:

1)       wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia

2)       Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia

f)        Ciężar publiczny

W 2006 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęła kwota 9.315 zł. Przekazano za dowody osobiste do Urzędu Podlaskiego – 8.849,25 zł. Przekazano dochody własne na konto Urzędu Gminy – 465,75 zł.

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych należność wynosi – 36.729 zł w tym dochody Budżetu Państwa 18.364,50 zł. W roku 2006 komornik nie przekazał środków finansowych.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 
 
 
 

                                                                                                                                        Wójt

 
 
 

                                                                                                                Marek Motybel

 
 
 
 
 
 
                     Załącznik Nr 1
        Do Zarządzenia Nr 16/07
        Wójta Gminy Nowinka
        Z dnia 21 maja 2007 roku.
 
 
 
 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie

Podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na rat w 2006 roku

 
 
 
Lp
Nazwisko i imię
Rodzaj ulgi
Kwota ulgi
Przyczyna
1.

Wykowski Leszek

Inwestycyjna
696,91

Ulga ustawowa

2.

Szypulewski Piotr

Inwestycyjna
570,33

Ulga ustawowa

3.

Kłoczko Jerzy

Inwestycyjna
614,51

Ulga ustawowa

4.

Zieliński Waldemar

Inwestycyjna

1 207,24

Ulga ustawowa

5.

Ślużyński Szymon

Inwestycyjna
595,55

Ulga ustawowa

 
 
      Wójt
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 


Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 17/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 21 maja 2007 roku

 
 

Wykaz osób prawnych i fizycznych

Którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku.

 
 

W roku 2006 otrzymaliśmy dotację na kwotę 9.274 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników , pomoc otrzymali:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „MELBET” w Suwałkach na kwotę – 4.587,00 zł

Usługi Hotelowe -Gastronomiczne „BPIS” S.J. E. Sawicka, M. Leplawy w Augustowie na kwotę 4.587,00 zł.

 

Na wniosek podatnika Wójt wydał decyzje dla następujących podmiotów

 
Lp.
Nazwisko i imię
Rodzaj pomocy
Kwota
przyczyna
1.

GS „Samopomoc Chłopska” Augustów

Odroczenie
19,94

Trudna sytuacja

2.

Nasiewicz Wiesław

Umorzenie
263,20

Trudna sytuacja

3.

Ostrokołowicz Waldemar

Umorzenie
1.728,00

Trudna sytuacja

4.

Krysiuk Stanisław

Umorzenie
3.139,00

Trudna sytuacja

5.

Kossakowska Magdalena

Umorzenie
476,00

Trudna sytuacja

 
 
 
Wójt
 
            Marek Motybel
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-16