pp9

ZARZĄDZENIE Nr 9/09
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 12 stycznia 2009 r.

 
 

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za        IV kwartały   2008 roku

 
 

     Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

 

                                                       § 1

 

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za IV kwartały 2008 roku;

 

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 580 948,00 zł wykonano

7 044 301,46 zł, co stanowi 92,92% w tym:

·        Dochody bieżące – plan wynosi 6 649 209,00 zł, wykonano 6 525 860,53zł, co stanowi 98,14%

·        Dochody majątkowe – plan wynosi 931 739,00 zł, wykonano 518 440,93 zł co stanowi 55,64%

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 9 960 275,00 zł wykonano

6 454 648,99 zł, co stanowi 64,80%, w tym:

·        Wydatki bieżące plan w wysokości 6 519 625,00 zł, wykonano 6 518 625,00 zł., co stanowi 99,98.%;

·        Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 3 441 650,00 zł, wykonanie wyniosło 349 300,79   zł, co stanowi 10,14.%;

·        Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 6 106 006,00 zł, wykonano

2 892 424,18 zł, co stanowi 47,36% , w tym wydatki inwestycyjne:

-         plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 3 435 650,00 zł, wykonano 343 325,23 zł, co stanowi 9,99%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

·        Wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 346 167,00 zł , wykonano

1 247 418,37co stanowi 92,66%, w tym zakupy inwestycyjne plan na kwotę 6 000 zł – wykonano 5 975,36 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3;

·        Wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 508 102,00 zł, wykonano

2 308 806,44 zł., co stanowi 92,05 %- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 
 

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 roku nie wystąpiła.

Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 31.12.08r. wynosi 9 461,10 zł.

Kwota dotacji:

·        Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;

·        Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

-         w ciągu IV kwartałów 2008 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.

Dług publiczny:

-         na dzień 31.12.2008 roku dług publiczny wyniósł 593 357,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Pomoc publiczna:

-         wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

ciężar publiczny:

-         za IV kwartały 2008 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęła kwota 6 870,00 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego –

      6 526,50 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 343,50 zł.

-         Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 31.12. 2008 roku wyniosła

79 992,64 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 38 496,32 zł. W okresie IV kwartałów 2008       roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości

4 059,60 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 2 029,82 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę 2 029,78 zł.

-         Należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 4 857,83 zł

w tym: 4 800,00 zł to fundusz alimentacyjny i 57,83 są to odsetki.

Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości 589 652,47 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 rok wynosi 593 357,00 z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych .

 

 

 

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy       ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 

                                                                                                          Wójt

 

 

 

                                                                                                   Marek Motybel

 
 
 

           Załącznik nr 2

 

          Do Zarządzenia Nr 9/09

 

          Wójta Gminy Nowinka

 

          Z dnia 12 stycznia 2009 r.

 
 

Sprawozdanie z działalności finansowej za IV kwartały 2008 r.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince
 
  
 

           Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2008 rok wg stanu na 31.12.2008 rok wynosi:

1.      Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 1 198 800,00 zł

-         Wykonanie planu dochodów na 31.12.2008 rok wyniosło 1 120 770,09 zł,

-         % wykonania planu dochodów za IV kwartały 2008 roku wyniosło 93,49%

2.      Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 346 167,00 zł

-         wykonanie planu wydatków na 31.12.2008 wyniosło 1 247 418,37 zł

-         % wykonania planu wydatków za IV kwartały 2008 roku wyniosło 92,66 %

-         w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 147 367,00 zł, na dzień 31.12.2008 zostało wykonano ze środków własnych 126 648,28 zł tj. 85,94 %.

 

Na dzień 31.12.2008 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

 

Za IV kwartały 2008 roku   wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę

4 059,60 zł z czego 2 029,82 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 2 029,78 zł na konto Urzędu Gminy.

 

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

-         W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach i jednej osoby w DPS „Jaśki” plan wynosi 33 200,00 zł, zostało wydatkowane  33 027,10 zł tj. 99,47 %.

-         W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 944 100,00 zł wydatkowano za IV kwartały 2008 roku kwotę 891 198,77 zł tj. 94,39% w tym na:

·        wypłata świadczeń rodzinnych za IV kwartały wyniosła 848 932,90 zł , zostały wypłacone dla 237 rodzin w ilości 6 146 zasiłków.

           W tym: wypłata zaliczek alimentacyjnych za IV kwartały roku 2008 wyniosła

           15 480,00 zł ,   zostały wypłacone 63 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,

·         wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosłą 4 800,00 zł, gdzie zostały wypłacone świadczenia dla 4 rodzin w tym dla 5 osób.

·        Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 24 204,48 zł,

·        Wydatki rzeczowe wyniosły 12 085,83 zł w tym 7 100,00 zł zostało wydatkowane na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

·        Na zakupy inwestycyjne plan wynosi 6 000,00 zł, zostało wydatkowane 5 975,56 zł z otrzymanej dotacji

-         W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 1 909,00 zł tj. 63,63%. Zostały opłacone składki za  4 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,

-         W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 173 000 zł , otrzymaliśmy dotację w wysokości 163 000,00 zł, zostało wydatkowane 137 684,65 zł w tym; z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 37 993,96 zł, z paragrafu 2030 kwotę 99 690,69 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 8 693,34 zł , ogółem zostało wykonane 84,61% wydatków do planu.

-         W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 2 673,11 zł. do planu w wysokości 2 986,00 zł tj. 89,52%

-         W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 125 124,00 zł w tym dotacja w kwocie 58 000 zł i środki własne w kwocie 67 124,00 zł. Wykonanie za IV kwartały wyniosło 111 018,74 zł w tym z dotacji 58 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 53 018,74 zł . Plan wydatków za IV kwartały 2008 został wykonany w 88,72 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:

·        na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 85 782,20 zł,

·        pochodne od wynagrodzenia wyniosło 14 292,87 zł ,

·        wydatki rzeczowe wyniosły 10 943,67 zł

-         w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za IV kwartały zostało wydatkowane

4 526,34 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 3 900,00 zł i pochodne od wynagrodzenia    626,34 zł. Zostało wykonane 70,24% planu wydatków.

-         W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 54 600,00 zł zostało wydatkowane 52 974,66 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

·        dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 52 974,66 zł w tym z dotacji 35 700,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 17 274,66 zł,

·        wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 6 321,20 zł.

·        Dla Banku Żywności została przekazana kwota 3 712,66 zł z tytułu podpisanej umowy na dostawę żywności jest to 2% od dostawy.

 
 
Wójt
 

 

 

                                                                                                                             Marek Motybel

 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
Do Zarządzenia Nr 9/09
 

                                                                                                                                                                          Wójta Gminy Nowinka

 

Z dnia 12 stycznia 2009 r.

 
 

Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy

w Nowince za IV kwartały 2008 r.
 
 

            Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony w dniu 5 lutego 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr X/66/08 na kwotę:

1.      Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 6 789 293 zł;

2.      Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 9 168 620 zł;

 
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 379 327 zł z przeznaczeniem na:
1. planowaną spłatę rat kredytów
 
W ciągu IV kwartałów 2008 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta

zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1.      Uchwała Nr XI/72/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 246 714 zł.

2.      Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 15.04.08 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację na kwotę 26 800 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.

3.      Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 maja 2008 roku. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 50 895 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.

4.      Uchwała Nr XII/76/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 23.06.08 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 217 928 zł z tytułu dotacji i dochodów własnych oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działów.

5.      Uchwała Nr XIII/77/08 r. Rady Gminy Nowinka z dnia 26 czerwca 2008 roku zostały zastosowane zmiany po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej Nr 1146 B. Zmiany te opiewają na kwotę 823 664 zł.

6.      Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 7 lipca 2008 roku plan wydatków został zmniejszony i zwiększony o kwotę 15 000 zł.

7.      Uchwała Nr XIV/78/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w której to zostaje zwiększony plan dochodów budżetowych o kwotę

73 100 zł oraz zostaje zwiększony plan wydatków budżetowych o kwotę 328 500 zł i zmniejszony plan wydatków na kwotę 255 400 zł.

8.      Uchwała Nr XV/85/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 września 2008 roku w której to zostaje           zwiększony plan dochodów budżetowych o kwotę 48 680 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych na kwotę 1 829 196 zł i zmniejszenie wydatków budżetowych na kwotę 1 780 516 zł.

9.      Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2008 roku gdzie zostają zastosowane zmiany po stronie wydatków na kwotę 509 zł.

Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy nowinki z dnia 17 października 2008 roku gdzie zostają zastosowane zmiany po stronie dochodów i wydatków na kwotę 34 902,00 zł.

Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 r. w której to zostają zwiększone dochody o kwotę 37 417,00 zł i zmniejszone dochody na kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększone wydatki na kwotę 236 037,00 zł i zmniejszone wydatki o kwotę 202 620,00 zł.

Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 4 grudnia 2008 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 6 027,00 zł.

Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 grudnia 2008 roku w którym to zostały zastosowane zmiany po stronie dochodów i wydatków na kwotę 4 947,00 zł.

 
 

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 7 580 948,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie        6 649 209,00 zł
             dochody majątkowe w kwocie      931 739,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 9 960 275,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie       6 518 625,00 zł

            Wydatki majątkowe w kwocie 3 441 650,00 zł

 
 
 

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2008 jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

 

I.                   D O C H O D Y

 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  7 580 948,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło          7 044 301,46
% wykonania dochodów za 2008 r. wyniosło                                        92,92%.
 
 
Dochody budżetowe dzielimy na:
 
Lp.
Wyszczególnienie dochodów

Plan po zmianach na 2008 rok

Wykonanie
Na 31.12.2008 r.
%
Wykonania
1.
- dochody bieżące
2 289 504,00
2 244 161,15
98,08
2.
- dochody majątkowe
931 739,00
518 440,93
55,50
3.

W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.

400 000,00
-
-
4.

-dotacje na zadania zlecone i własne

1 405 581,00
1 327 575,38
94,45
5.
-Subwencje
2 954 124,00
2 954 124,00
100
 
Ogółem dochody
7 580 948
7 044 301,46
92,92
 

1.      Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.

W roku 2008 dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 518 440,93 zł z tytułu sprzedaży, nie wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Augustowie w wysokości 400 000 zł zostało to spowodowane przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji i podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

2.      Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów bieżących wynosi 2 289 504 zł zostało wykonane 2 244 161,15 zł tj . 98,01%.

 

3.      Dotacje na zadania zlecone i własne plan wynosi 1 405 581 zł wpłynęło dotacji na kwotę

1 327 575,38 zł tj. 94,45%,
 

4.   Subwencje plan wynosi 2 954 124 zł wykonano 2 954 124 zł tj. 100%

 

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne,

Znaczne odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

-         Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy,

-         Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje ,

-         W dziale Transport nie wpłynęła dotacja w wysokości 400 000 zł , zostało to spowodowane z opóźnieniem podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim,

-          Nie wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdzie była zaplanowana kwota 20 000 zł zostało wykonane 8 388 zł. Kwota 22 000 zł wpłynie w roku 2009 .

-         Zbyt niskie wykonanie powstało z tytułu wpływu z opłaty miejscowej oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych,

-         Nie został wykonany plan z tytułu wynajmu autobusu, gdzie wpłynęła kwota 4 452,25 zł to jest tylko 26,18% do założonego planu.

 
 

Na koniec 2008 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości   57 891,52 zł, w tym :

·        z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu sali gimnastycznej 9 149,10 zł,

·         8 326,10 z tytułu dochodów podatkowych,

·        oraz 38 496,32 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 920 zł.

 

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 3 370,83 zł.

 

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 589 652,47 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów

 
 
 
II . W Y D A T K I
 

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi   6 106 006,00 zł;

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok wyniosło                              2 898 424,18 zł;

% wykonania wydatków wyniosło                                                                              47,47%.

 
Wydatki budżetowe dzielimy na:
 
Lp.
Wyszczególnienie dochodów

Plan po zmianach na 2008 rok

Wykonanie
Na 31.12.2008 r.
%
Wykonania
1.
- wydatki bieżące
2 670 356,00
2 555 098,95
95,68
2.
- wydatki majątkowe
3 435 650,00
343 325,23
9,99
 
 
 
 
 
 
Wydatki ogółem
6 106 006,00
2 898 424,18
47,47
 
 

W niektórych działach występuje odchylenie od planu gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie   ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .

 

Na koniec   2008 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne (roszczenia sporne) w wysokości

9 461,10 zł z tytułu budowy przepompowni we wsi Olszanka. Jest to zabezpieczenie z tytułu niedotrzymania terminu wg umowy. Zobowiązanie to będzie widniało do chwili wyjaśnienia sprawy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku nie wystąpiły.
 

·        Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 wynosi 3 435 650 zł , wykonanie zamknęło się kwotą w wysokości 343 325,23 zł tj. 9,99%. W 2008 roku były realizowane zadania inwestycyjne:

1.      Zostało wykonane zadanie na drogę rolniczą Nr 286, 294/1 i 295 we wsi Pijawne Ruskie na kwotę 79 199,51   zł tj. 100% założonego zadania..

2.      Została wykonana modernizacja drogi gminnej we wsi Strękowizna na kwotę 97 020,71 zł , jest to 100% założonego zadania.

3.      Została zakupiona kostka brukowa na parking we wsi Monkinie na kwotę 57 703,01 zł przy drodze gminnej, zadanie to zostało ukończone.

4.      Został zakupiony sprzęt do świetlic terapeutycznych na kwotę 15 000 zł – plan został wykonany w 100%

5.      Został zakupiony sprzęt stomatologiczny do ośrodka zdrowia na kwotę 19 555 zł , plan został wykonany w 100%.

6.      Został wybudowany przystanek autobusowy we wsi Walne na kwotę 13 711,99 zł, plan został wykonany w 100%.

7.      Zostało rozpoczęte zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddbówek do drogi powiatowej Nr 1184 B zostały poniesione wydatki w wysokości 21 180 zł.

8.      Zastał zakupiony laptop za kwotę 4 172,40 zł.

9.      Zostało wykonane oświetlenie uliczne we wsi Szczepki i Olszanka na kwotę 34 684,61 zł.

Została opłacona faktura za kosztorys oświetlenia ulicznego we wsi Ateny na kwotę

      1 098 zł.
 

·        Ponadto zostały wykonane remonty na kwotę 323 768,71 zł w tym:

1.      Remont drogi gminnej – rolniczej Nr 50/2 we wsi Osińska Buda na kwotę 13 420,00 zł;

2.      Remont drogi gminnej około 1 km. We wsi Szczepki na kwotę 3 040,24 zł;

3.      Remont na drodze gminnej we wsi Szczepki o długości 6 m. Oraz remontu przepustu na kwotę 6 710 zł;

4.      Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy na kwotę 274 184 zł;

5.      Remont strażnicy OSP Bryzgiel na kwotę 9 000 zł;

6.      Remont autobusu szkolnego na kwotę 7 589,79 zł;

7.      Remont dachu hydroforni w Nowince na kwotę 9 824,68 zł.

 

Łącznie na inwestycje i remonty zostało wydatkowane 667 093,94 zł w tym:

-         dotacja na drogę rolniczą 45 000 zł

-         środki własne budżetowe to 622 093,94 zł.

 

·        Plan wydatków bieżących wynosi 2 670 356 zł zostało wykonane 2 555 098,95 zł tj.95,68%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

1.      dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 41 990   zł , w 2008 roku wydatki wyniosły

            41 878,48 zł w dziale tym wykonanie przedstawia się następująco:

-         w rozdziale dotyczącym składek na rzecz izb rolniczych plan wynosi 3 400 zł wykonano 3 288,77 zł tj. 96,72%;

-         w rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 38 590 zł zostało wykonane 38 589,71 zł jest to 100% planu.

2.      W dziale transport i łączność plan wydatków bieżących wynosi 98 614 zł zostało wykonane 98 530,18 zł tj. 99,91 % założonego planu ;

3.      W dziale działalność usługowa plan wynosi 33 970 zł wykonanie za 2008 rok wyniosło

33 793,80 zł w tj. 99,48%;

4.      W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 519 843 zł zostało wykonanych wydatków na kwotę 1 453 538,57 tj. 95,65% w tym wydatki majątkowe i remontowe opisane wyżej.

5.      W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wystąpiły na kwotę 488 zł tj. w 100% otrzymanej dotacji.

6.      W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane

43 508 tj. 93,13%, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w         Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;

7.      W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostało wydatkowane 16 886,18 zł tj. 97,59%

8.      W dziale Obsługa długu publicznego w 2008 zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 51 703,15 zł tj. 92,32%;

9.      W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w 2008 r nie była uruchomiana

W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 327 935   zł wydatkowano 306 226,56 zł tj. 93,38%.

W dziale Ochrona zdrowia plan został wykonany w wysokości 63 315 zł , do założonego na rok 2008 w wysokości 62 482,16 zł; tj. 98,68%

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 65 617 zł zostało wydatkowane

65 611,80 zł tj. 100% planu w tym mieszczą się wydatki niewygasające na kwotę 6 027,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony w wysokości 

180 587 zł, zostało wydatkowane 164 072,28 zł tj. 90,85%

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został założony w wysokości

215 000 zł , zostało wykonane 214 407,31 zł tj. 99,72%.

W dziale kultura fizyczna i sport plan został wykonany w wysokości 960,20 zł do planu w wysokości 961 zł. tj. 100%

 

Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków ogółem wyniosło 47,36% jest to spowodowane brakiem wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,45% czyli realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

 
                                                                                                             Wójt
 
                                                                                                                                                                                                                                                        Marek Motybel
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 9/09

 

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 12 stycznia 2009 r.
 

Sprawozdanie opisowe z działalności finansowej szkół Gminy Nowinka

W 2008 roku
 

Na terenie gminy Nowinka znajdują się trzy szkoły podstawowe: w Monkiniach, Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince. Przy szkołach podstawowych istnieją trzy oddziały przedszkolne.

Do szkół i gimnazjum w roku 2008 uczęszczało 316 uczniów, do oddziałów przedszkolnych 35 dzieci.

Wydatki ogółem w 2008 roku wyniosły 2 287 875,78 zł.

Subwencja oświatowa na 2008 rok wyniosła 1 959 375,00 zł z budżetu gminy zostało dołożone 328 500,78 zł .

Ogółem w szkołach i gimnazjum zatrudnionych jest 53 nauczycieli, co stanowi 34,58 etatów przeliczeniowych, 4 sprzątaczki – 3,25 etatu przeliczeniowego, 2 pracowników obsługi ekonomiczno-księgowej, 0,75 etatu referenta administracyjnego i dwóch palaczy c.o. sezonowych.

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach – dz. 801, rozdz. 80101/1

 

Budżet ogółem szkoły na 2008r. wynosi 542 018,33 zł. Do szkoły uczęszczało 53 uczniów. Zatrudnionych jest 8,95 etatów nauczycieli, 0,75 etatu sprzątaczka i palacz c.o.

Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń 467 397,46 zł. Jest to 83,81 % całego budżetu. Z pozostałych środków opłacono zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych. Przekazano odpis na fundusz socjalny nauczycieli w wysokości 21 846,00 zł.

W roku 2008 wstawiono drzwi wejściowe do szkoły. Koszt wykonania tych robót wyniósł 10 881,14 zł. W miesiącu lipcu i sierpniu 2008 roku dokonano remontu boiska przy szkole. Wartość robót to 6 750,00 zł. Wykonano roboty stolarskie i malarskie na wartość 3 300,00 zł. wypłacono stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 1 200,00 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

 

2.Szkoła Podstawowa w Nowince – dz. 801, rozdz. 80101/2

 

Budżet ogółem szkoły na 2008r. wynosi 548 983,73 zł. Do szkoły uczęszczało 119 uczniów. Zatrudnionych jest 8,70 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczka .

Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń 460 146,77 zł. Jest to 83,81 % całego budżetu. Z pozostałych środków opłacono zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych. Przekazano odpis na fundusz socjalny nauczycieli w wysokości

20 908,00 zł

Wykonano roboty stolarskie i malarskie na wartość 2 135,00 zł. Serwis kotłowni olejowe wyniósł 1 000,00 zł, wypłacono stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 750,00 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

 

3.Szkoła Podstawowa w Olszance- dz. 801, rozdz. 80101/3

 

Budżet ogółem szkoły na 2008r. wynosi 254 391,72 zł. Do szkoły uczęszczało 21 uczniów. Zatrudnionych jest 3,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczka i palacz c.o.

Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń 209 489,81 zł tj 82,34 % całego budżetu. Z pozostałych środków opłacono zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W roku 2008 wykonano roboty remontowe i malarskie o wartości 2 000,00 zł

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

 
Gimnazjum w Nowince- dz. 801, rozdz.80110
 

Utrzymanie gimnazjum w 2008r.wyniosło –694 870,39 zł. Liczba uczęszczających uczniów to 123, zatrudnionych nauczycieli 10,67 etatu, 1 sprzątaczka, 0,75 etatu referent administracyjny, 84,29% stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i wynoszą 585 727,96 zł. Na stypendia uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce wydatkowano 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki, tak jak w poprzednich szkołach to: zakup oleju opałowego, energia elektryczna, dostawa zimnej wody, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych itp. Wydatki rzeczowe gimnazjum wyniosły ogółem – 77 137,43 zł z tego zakup oleju opałowego to 34 047,50 zł., roboty dekarskie remontowe – 2 135,00 zł, roboty malarskie – 3 500,00 zł., roboty stolarskie – obudowa grzejników – 1 525,00 zł. Odpis funduszu świadczeń socjalnych - 29 005,00 zł. Gimnazjum nie posiada zobowiązań wg stanu na 31.12.2008 roku.

 

Oprócz w/w jednostek środki oświatowe przeznacza się na następujące działalności:

 

·        oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- dz. 801, rozdz. 80103

 

Wykonują zadania związane z przygotowaniem dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole. Zatrudnionych jest w tym celu 2,60 etatu nauczyciela. Wydatki ogółem to 132 320,48 zł. Wynagrodzenie w 2008 roku wyniosły 125 409,45 zł., kwotę w wysokości 978,03 zł wydano na zakup towarów i usług; 5 933,00 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nie wystąpiły zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku.

 

·        zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół- dz. 801, rozdz. 80114

 Wydatki z tytułu działalności zespołu wynoszą: wynagrodzenia z pochodnymi – 89 275,36 zł., na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i bankowe, telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłatę abonamentu za korzystanie z programu księgowego, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 7 420,27 zł. Zobowiązania za 2008 rok nie wystąpiły. 

 

·        dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dz. 801, rozdz. 80146

na dokształcanie nauczycieli we wszystkich szkołach wydatkowano kwotę 3 223,50 zł.

 
 

·        Pozostała działalność- dz. 801, rozdz. 80195

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli na 2008r to kwota 15 372,00 zł  

 

Ponadto w 2008 roku tj. do dnia 28.02.2008r. funkcjonowały trzy projekty „Akademia Jutra” w Szkole Podstawowej w Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

           Plan środków na 2008r. wynosi 20 930,00zł. Środki te wykorzystane zostały w 100%. Przeznaczone zostały na organizację wycieczek turystyczno-krajobrazowych, opłacenie zajęć w ramach warsztatów twórczych, zakup materiałów dla uczniów do wykorzystania podczas zajęć, pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia.

 

            Pomimo, ze środki pochodzą z różnych źródeł są za niskie w stosunku do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań oświatowych.

 

            Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008 wyniósł:

-         Rachunek bieżący jednostek budżetowych – 0,00 zł;

-         Rachunek środków funduszu socjalnego – 6 484,22 zł.

 
 
Wójt
 

 

 

                                                                                                                                                     Marek Motybel

 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 9/09
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 12 stycznia 2009 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie

podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

za IV kwartały 2008 roku powyżej 500 zł.

 
Lp
Nazwisko i imię
Rodzaj ulgi
Kwota ulgi
przyczyna
1.

Zieliński Waldemar

Inwestycyjna z tytułu kupna

2 165,07
Ulga ustawowa
2.

Wykowski Leszek

Inwestycyjna z tytułu kupna

2 056,04

Ulga ustawowa

3.

Szyperek Piotr

Umorzenie
958,00

Ważny interes podatnika

4.

Kłoczko Jerzy

Inwestycyjna z tytułu kupna

1 909,97

Ulga ustawowa

5.

Szypulewski Piotr

Inwestycyjna
1 022,83

Ulga ustawowa

6.

Suchocki Piotr

Inwestycyjna
1 270,81

Ulga ustawowa

7.

Pomian Jarosław

Inwestycyjna
1 843,00

Ulga ustawowa

8.

Urbanowicz Beata

Inwestycyjna
1 506,19

Ulga ustawowa

9.

Wyszko Tadeusz

Inwestrycyjna
1 033,93

Ulga ustawowa

10.

Wyszko Krzysztof

Inwestycyjna
1 259,50

Ulga ustawowa

11.

Giczewski Zenon

Inwestycyjna
1 398,58

Ulga ustawowa

12.

Kuleszewicz Stanisław

Inwestycyjna z tytułu kupna

1 033,70

Ulga ustawowa

13.

Ślużyński Szymon

Inwestycyjna z tytułu kupna

1 373,96

Ulga ustawowa

14.

Kamiński Andrzej

Inwestycyjna
862,56

Ulga ustawowa

15

Mancewicz Marek

Inwestycyjna
726,69

Ulga ustawowa

16.

Wojtkiewicz Renata

Inwestycyjna z tytułu kupna

754,93

Ulga ustawowa

17.

Haraburda Marek

Inwestycyjna
822,06

Ulga ustawowa

18.

Kozicz Krzysztof

Inwestycyjna
654,75

Ulga ustawowa

19.

Zarzecka Irena

Z tytułu kupna

632,96

Ulga ustawowa

20.

Trocki Cezary

Z tytułu kupna, zaprzestanie produkcji

588,22

Ulga ustawowa

21.

Sieńko Krzysztof

Z tytułu kupna

565,61

Ulga ustawowa

22.

Jagłowski Wojciech

Umorzenie
733,00

Ważny interes podatnika

23.

Więcko Henryk

Inwestycyjna
627,42

Ulga ustawowa

 
 
 
 
                                                                           Wójt
 

                                                                                                           Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-16