Zarządzenia wydane przez Wójta w 2004-2008

Zarządzenia wydane przez Wójta w 2004r/2005/2006/2007/2008

Lp.

Nr

zarządzenia

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

1/2004

05.01.2004

Ustalenie stałego zapasu gotówki w kasie

2.

2/2004

5.01.2004

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004r.

3.

3/2004

6.01.2004

Sprzedaż autobusu

4.

4/2004

12.01.2004

Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

5.

5/2004

20.01.2004

Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004r.

6.

6/2004

26.01.2004

W sprawie stawek czynszowych za lokale mieszkalne

7.

7/2004

26.01.2004

Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8.

8/2004

10.02.2004

Ustalenie wysokości czynszu za lokale mieszkaniowe

9.

9/2004

30.03.2004

Zmiana w budżecie gminy na 2004r.

10.

10/2004

31.03.2004

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kw. 2004r.

11.

11/2004

06.04.2004

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r.

12.

12/2004

09.04.2004

Powołanie komisji do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Nowinka

13.

13/2004

14.04.2004

W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Nowinka

14.

14/2004

12.04.2004

W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

15.

15/2004

20.05.2004

powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

16.

16/2004

26.05.2004

zmian w budżecie gminy na 2004r.

17.

17/2004

30.06.2004

zmian w budżecie gminy na 2004r

18.

18/2004

30.06.2004

harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kw. 2004r.

19.

19/2004

30.06.2004

powierzenie obowiązków pełnienia obowiązków Dyrektora SP Olszanka

20.

20/2004

16.08.2004

przebiegu przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

21.

21/2004

30.08.2004

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince

22.

22/2004

30.08.2004

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach

23.

23/2004

30.08.2004

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Olszance

24.

24/2004

10.09.2004

zmian w budżecie gminy na 2004r.

25.

25/2004

14.09.2004

założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2005r.

26.

26/2004

15.09.2004

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince

27.

27/2004

15.09.2004

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmiany nazw miejscowości

28.

28/2004

30.09.2004

zmiana harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kw. 2004r.

29.

29/2004

30.09.2004

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kw. 2004r.

30.

30/2004

01.10.2004

określenie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości podatników podatku rolnego i leśnego oraz przedsiębiorców...

31.

31/2004

15.10.2004

określenie zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Nowinka

32.

32/2004

15.10.2004

ustalenie stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy

33.

33/2004

20.10.2004

zwołanie zebrania wiejskiego w sołectwie Juryzdyka dot. rozpatrzenia wniosku o zmianę sołtysa

34.

34/2004

29.10.2004

zmian w budżecie gminy na 2004r.

35.

35/2004

15.11.2004

projekt budżetu gminy na 2005r.

36.

36/2004

14.12.2004r.

w sprawie wykazu nieruchpomości

37.

37/2004

28.12.2004r.

przeprowadzenie inwentaryzacji

38.

38/2004

31.12.2004r.

zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004r.

ROK 2005

1.

1/2005

03.01.2005r.

w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie

2.

2/2005

03.01.2005r.

w sprawie kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych

3.

3/2005

03.01.2005r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005r.

4.

4/2005

12.01.2005r.

w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

5.

5/2005

12.01.2005r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

6.

6/2005

12.01.2005r.

W sprawie powołania gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

7.

7/2005

26.01.2005r.

w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne

8.

8/2005

26.01.2005r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe

9.

9/2005

16.02.2005r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły Podstawowej w Olsztynie

10.

10/2005

22.02.2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

11.

11/2005

01.03.2005r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004r.

12.

12/2005

01.03.2005r.

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszance

13.

13/2005

24.03.2005r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r.

14.

14/2005

30.03.2005r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy za II kwartał 2005r.

15.

15/2005

30.03.2005r.

w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy za II kwartał 2005r.

16.

16/2005

06.04.20005r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej

17.

17/2005

12.05.2005r.

w sprawie wykazu nieruchomości

18.

18/2005

12.05.2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

19.

19/2005

06.07.2005r.

w sprawie powołania komisji egz. dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stanowisko nauczyciela mianowanego

20.

24/ 2005

30.08.2005r.

w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Pods. w Olszance

21.

25/2005

02.09.2005r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

22.

27/2005

19.09.2005r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

23.

29/2005

22.09.2005r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

24.

30/2005

27.09.2005r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowince

25.

35/2005

7.10.2005r.

w sprawie wymiaru czasy pracy

26.

29/ 2005

26.09.2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

27.

28/ 2005

20.09.2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

28.

27/ 2005

19. 09. 2005r.

w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych

29.

26/2005

8.09.2005r.

w sprawie założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno- gospodarczej na 2006r

30.

20/2005

6.07.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

31.

22/ 2005

12. 07.2005r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu gminy na III kwartał 2005r

32.

23/ 2005

14. 07.2005r.

w sprwaie modernizacji drogi gminnej Szczepki- Cisowek

33.

23/ 2005

11.08.2005r.

w sprawi przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I półrocze2005r

34.

31/ 2005

29.09.2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

35.

32/ 2005

30.09.2005r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005r

36.

33/ 2005

30.09.2005r.

w sprawie należności przysługujących pracownikom

37.

34/2005

7.10.2005r.

w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

38.

36/ 2005

12.10.2006r.

w sprawie organizacji szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

39.

37/ 2005

21.10.2005r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2005r

40.

38 /2005

14.11.2005r.

w sprawie projektu budzetu gminy na 2006r

41.

39/2005

22.11.2005r.

w sprawie wymiaru czasu pracy

ROK 2006

1.

1/ 2006

2.01.2006r.

w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na 2006r

2.

2/ 2006

2.01.2006r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracowników

3.

3/ 2006

2.01.2006r.

w sprawie kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych

4.

4/ 2006

2.01.2006r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu gminy na I kwartał 2006r

5.

5/2006

18.01.2006r.

w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na 2006r

6.

6/2006

24.01.2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

7.

7/2006

25.01.2006r.

w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla pojazdów i urządzeń bedącą własnością gminy Nowinka

8.

8/ 2006

16.02.2006r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe

9.

9/2006

27.02.2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok

10.

10/ 2006

27.02.2006r.

w sprawie ustalenia liczby komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmiany nazwy miejscowości

11.

11/ 2006

31.03.2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

12.

12/ 2006

31.03.2006r.

w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w jednostce budżetowej GOPS w Nowince

13.

13/ 2006

31.03.2006r.

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Nowinka dotycząca zadania pn. " Wspieranie współpracy z partnerami ze wschodu poprzez rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej w gminie Nowinka".

14.

14/ 2006

18.04.2006r.

w sprawie określenia zakresu i formy kwatralnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

15.

15/ 2006

27.04.2006r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2006r.

16.

16/ 2006

27.04.2006r

w sprawie powołania komisji przetargowej

17.

17/ 2006

31.05.2006r.

w sprawie wysokości opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń i innych składników mienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince

18.

18/ 2006

31.05.2006r.

w sprawie wysokości stawek za wynajem autobusu gminnego

19.

19/ 2006

30.06.2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

20.

20/ 2006

20.07.2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

21.

21/ 2006

20.07.2006r

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

22.

22/ 2006

07.08.2006r

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r .

23.

23/ 2006

28.09.2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

24.

24/ 2006

29.09.2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

25.

25/ 2006

04.10.2006r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

26.

26/ 2006

02.11.2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

27.

27/ 2006

13.11.2006r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007r.

28.

28/ 2006

28.11.2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

ROK 2007

1.

1/2007

03.01.2007r.

w sprawie: ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na 2007 rok.

2.

2/2007

03.01.2007r.

w sprawie: Ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.

3.

3/2007

03.01.2007r.

w sprawie: kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych

4.

4/2007

03.01.2007r.

W sprawie trybu i procedur przeprowadzania kontroli finansowej w gminnychJednostkach organizacyjnych Gminy podległych Wójtowi Gminy w zakresie Prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej po względem legalności Gospodarności i celowości.

5.

5/2007

30.01.2007r

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe

6.

6/2007

30.01.2007r.

w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne

7.

7/2007

30.01.2007r.

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2006 roku

8.

8/2007

12.02.2007r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectwa w Gminie Nowinka

9.

9/ 2007

19.02.2007r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 roku.

(załączniki do zarządzenia nr 9 na końcu strony )

10.

10/2007

21.03.2007r.

W sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2007 rok

11.

11/ 2007

23.03.2007r.

w sprawie ustaleń dotyczących nabycia na rzecz gminy Nowinka niezabudowanej działki rolnej

11/1

11/1/07

11.04.2007r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

12. 12/2007 12.04.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok
13. 13/2007 24.04.2007r. w sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2007 roku
14. 14/ 2007 10.05.2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka
15. 15/2007 21.05.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok
16. 16/2007 21.05/2007r. informację z wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2006 rok.
17. 17/2007 06.06.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowince
18. 18/2007 06.06.2007r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
19. 19/ 2007 29.06.2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze zjeżdżalni wodnej na plaży gminnej w miejscowości Danowskie i zasad rozliczania się za inkaso.
20. 20/2007 20.07.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach
21. 21/ 2007 16. 07. 2007r. w sprawie ustalenia terminu na składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
22. 22/2007 17.07.2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2007 roku.
23. 23/2007 06.08.2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

( załączniki do zarzadzenia nr 23 na końcu strony)

24. 33/2007 10.10.2007r. w sprawie informacji o wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2007r- załącznik poniżej
25. 34/2007 18.10.2007r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej
26. 37/2007 10.12.2007r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe
27. 38/2007 10.12.2007r. w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne
28. 39/2007 28.12.2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

      ROK 2008
1.  1/2008  02.01.2008r  W sprawie: ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na 2008 rok.
2.  2/2008  02.01.2008r  W sprawie: Ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.
3.  3/2008  02.01.2008r  W sprawie: kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych

4.  4/2008  02.01.2008r  W sprawie określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Nowinka
5. 5/2008 31.01.2008r.

W sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2007 roku.

6.  6/2008  31.01.2008r  W sprawie :określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t.
7.  7/2008  11.02.2008r  W sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2008 rok
8. 8/2008 11.02.2008r. W sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych.
9. 9/2008 02.04.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

10.      
11. 11/2008 15.04.2008r. W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 roku
12. 12/2008 14.05.2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
13. 13/2008 09.06.2008r. W sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę Urzędu Gminy w Nowince
14. 14/2008    
15. 15/ 2008 02.07.2008r
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
16. 16/2008 07.07.2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
17. 17/2008 14.07.2008r. W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku

18. 18/2008 23.07.2008r. W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2008 roku.
19.
19/2008
02.09.2008r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
20.
20/ 2008    
 21.  21/2008  02.09.2008r w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 
 22.  22/2008  02.09.2008r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej i sklepiku szkolnego przy Zespole Szkół w Nowince
 23. 23/08
30.09.2008r. 
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
 24. 24/08
30.09.2008r 

w sprawie: założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2009 rok

 
25.  25/08  30.09.2008r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok 
26. 26/08 17.10.2008r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
27. 27/08 17.10.2008r W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały 2008 roku
28.  28/08    
 29.  29/08 30.10.2008r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Nowinka 
 30.  30/08 30.10.2008r 

W sprawie wysokości opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie Gminy Nowinka

31.      
 32. 32/08
31.12.2008r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
 33. 33/08
 31.12.2008r w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów.
 
       
       
       
       
       
       
         


       Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowinka IT Jacek GARBOWSKI

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2004-03-10

Data modyfikacji: 2016-03-31

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2004-03-10